Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Heiligen

H. Godelieve van Gistel
Geschiedenis
Godelieve, afkomstig uit het slot Londesvoorde nabij Bonen (Fr.Boulogne), dochter van Hemfried, Heer van Wierre-Effroy was uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel, die haar nog op hun bruiloft verstootte. Godelieve werd, mede onder impuls van haar schoonmoeder,
door haar schoonfamilie mishandeld, uitgehongerd en zelfs gekerkerd.
Godelieve kon ontsnappen en nadat haar vader ermee gedreigd had om Bertolf en diens familie over te geven aan de autoriteiten, deden zij alsof zij tot een ander inzicht waren gekomen en keerde Godelieve terug,
maar kort daarop werd zij gedood.
Zij werd in een poel geworpen, nadat zij door bedienden van Bertolf was gewurgd met een halsdoek.

Godelieve werd daags na haar dood in de kerk van Gistel begraven.
Nog steeds is de rechterbeuk van de kerk in Gistel, de Godelievebeuk,
volledig aan haar gewijd.

Godelieve had steeds haar huwelijk willen redden en bekommerde zich ook altijd om de armen en verschoppelingen.
Na haar dood begon het volk haar weldra als een heilige te aanroepen en Bertolf kwam tot inkeer.
Hij trok op boetebedevaart naar Rome en ging een tweede huwelijk aan met een zekere Ripsim.

Uit zijn tweede huwelijk kreeg Bertolf een blind dochtertje, Edith.
Het kind werd genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen.
Bertolf bekeerde zich nu oprecht en ging op kruistocht en werd monnik in de abdij van Sint-Winoksbergen.
Zijn dochter richtte in Gistel een klooster op, de Abdij Ten Putte.

Een tiental jaar na haar dood schreef geschiedschrijver Drogo,
een monnik van de abdij van Sint-Winoksbergen, met grote nauwkeurigheid de Vita Godeliph (Leven van Godelieve).
De Vita werd later aangevuld met bijzonderheden door onder anderen de zogenaamde Anonymus Ghistellensis, vermoedelijk een monnik van
de Sint-Andriesabdij.

Op 30 juli 1084, slechts 14 jaar na haar dood, werd zij door de bisschop van Doornik, Radbod II, heilig verklaard.
Op deze plechtigheid in de kerk van Gistel, waren hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zoals gravin Geertruida van Saksen, echtgenote van graaf Robrecht de Fries, de abt van Sint-Winoksbergen en talrijke geestelijken.
St.-Godelieve en Abdij Ten Putte
Godelieve werd geboren omstreeks 1050 in het huidige Wierre-Effroy (nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk). Ze was van adellijke afkomst en werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de zoon van de kasteelheer van Gistel.
Het huwelijk werd echter een mislukking. De moeder van Bertolf haatte Godelieve en hitste haar zoon op.
Uiteindelijk liet Bertolf Godelieve vermoorden door twee knechten.
Zij werd eerst gewurgd en daarna ondergedompeld in een waterpoel.
Dit gebeurde in juli 1070.
Gedurende haar korte leven was Godelieve een weldoenster voor de armen.
Zij ontving hen en gaf hen te eten. Op 30 juli 1084 werd Godelieve heilig verklaard door Radbod II, bisschop van Doornik-Noyon.
Sint-Godelieve wordt aangeroepen tegen keel- en oogziekten en om de huiselijke vrede te bewaren of te herstellen. Haar feestdag wordt gevierd op 6 juli.
De typische attributen van Godelieve zijn de wurgdoek en de vier kronen.
De wurgdoek verwijst uiteraard naar haar marteldood (de wurging).
De vier kronen symboliseren de vier levensperiodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap.

Wellicht op het einde van de elfde eeuw werd op de plaats van de marteldood van Sint-Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht.
De abdij kende een grote bloei, maar werd in 1578 verwoest door de geuzen.
De zusters moesten vluchten en stichtten in 1623 een nieuwe abdij in de Boeveriestraat te Brugge. In 1891 keerden een aantal zusters vanuit Brugge terug naar Gistel en namen hun intrek in de nieuwe kloostergebouwen, opgetrokken in neogotische stijl naar de plannen van architect baron J.B. Bethune. In 1934 kreeg de priorij de eeuwenoude titel van abdij terug.
Vanaf 1952 werd de abdij grondig verbouwd en uitgebreid onder leiding van architect A. Degeyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd in 1962. In 1987 werd binnen de muren van de abdij het Sint-Godelievemuseum opgericht en in 1991 werd de Godelievezaal, een modern onthaalcentrum met cafetaria, geopend. In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vrede vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634).

Verder kunt u de abdijkerk, de devotiekapel, het Kraaikapelletje (op de motte), de gevangenis en de plaats met het Genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het merkwaardige ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.

Langs de abdij Ten Putte leiden verschillende bewegwijzerde toeristische routes voor autotoeristen, fietsers en wandelaars (o.a. het fietsnetwerk Brugse Ommeland).
Verering
Godelieve wordt voorgesteld in adellijke kledij met een kroon op het hoofd, maar ook gewoon als jonge vrouw. Om haar hals is een doek geknoopt; soms houdt ze de doek in haar hand, samen met een martelaarspalm. Dikwijls staat er een put naast haar afgebeeld, met op de rand een kraai. Op afbeeldingen staan vaak vier kronen, symbool voor haar verering als maagd (Virgo), gehuwde (Conjugata), verstoten echtgenote (Relicta) en martelares (Martyrizata).

Haar feestdag valt op 6 juli. Godelieve is de patrones van de kleermakers en de naaisters. Ze wordt aangeroepen tegen keelziekten en echtelijke ruzies. Ook mannen met een boze schoonmoeder wenden zich tot haar.

Elk jaar, de eerste zondag na 6 juli gaat in Gistel de St.-Godelieveprocessie uit. Met ruim 1000 figuranten wordt het leven van Godelieve uitgebeeld. Uit oude stadsrekeningen van Oudenburg blijkt dat de processie al uitging in 1459.
Info


De maand juli is letterlijk in Gistel "de Godelievemaand" genoemd.

De Abdij ten Putte samen met de kerk  O.L.V ten hemel opgenomen zijn de centrale plaatsen voor verering.

De kerk is iedere dag tijdens de maand juli te bezoeken.
Openingsuren van de kerk O L V ten hemel opgenomen
is open van 14 uur tot 17 uur voor bezoek.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634). Verder kunt u de abdijkerk, de devotiekapel, het Kraaikapelletje (op de motte), de gevangenis en de plaats met het Genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het merkwaardige hemd zonder naad, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.
Langs de abdij Ten Putte leiden verschillende bewegwijzerde toeristische routes voor autotoeristen, fietsers en wandelaars (o.a. het fietsnetwerk Brugse Ommeland).

Op het domein van de abdij Ten Putte bevindt zich ook het
Sint-Godelievemuseum. In het museum, dat volledig vernieuwd werd in 2008, verneem je op een moderne en attractieve wijze meer over het leven van Sint-Godelieve, de devotie voor de Gistelse heilige en de geschiedenis van de abdij.

Openingsuren:
Van 1 april tot 31 oktober: dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur (op zaterdag, zondag en maandag: gesloten in de voormiddag)

Toegangsprijzen:
Individuelen: 1,50 € / groepen: 1 € per persoon /
scholen: 0,50 € per leerling

Inlichtingen:  Sint-Godelievemuseum,      GSM  0479.79.08.89

www.godelievevangistel.be


ABDIJ TEN PUTTE :  WELGEZINDE  DAGEN  13, 14 en 15 augustus

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom op ons 3 daags feest. We beginnen op dinsdagavond 13 augustus om 19u30 met een heerlijk concert van de groep West Rim.
Op woensdag 14 augustus is er een boeiend getuigenis van priester Adriën Mamadou om 10u30 en 15u (deel 2). Om 20u30 hebben we een uur aanbidding met zang en muziek en daarna kans om de hele nacht in aanbidding bij Jezus te zijn in de abdijkerk.
Donderdag 15 augustus, hoogfeest van  Maria Tenhemelopgenomen, starten we met een sterk getuigenis van een bekeerde gangster uit Londen, John Pridmore. Middagmaal. We bidden de rozenkrans vanaf 14u en er is kans tot biechten. De feestelijke eucharistie gaat door in de grote tent om 15u, gevolgd door ontmoeting met koffie en taart. Om 18u  kan je een broodje met worst eten. We eindigen met een prachtig concert van The Petersens, een gekende Amerikaanse bluegrass band. We hopen opnieuw met velen samen te zijn. Iedereen is van harte welkom. Meer info op onze website : moedervanvrede.be

Programma:

13 augustus:
19.30 u. Heerlijk concert met West Rim

14 augustus:
09.00 u. Lauden
09.30 u. Eucharistie
10.30 u. Getuigenis pr. Adriën (deel 1)
12.30 u. Middagmaal + vrije tijd
15.00 u. Getuigenis pr. Adriën (deel 2)
16.30 u. Deelgroepjes – Rozenkrans – biechtgelegenheid
20.30 u. Medjugorje-avond aanbidding, zang, overweging
21.30 u. Processie naar de kerk, nachtwake tot 7u

15 augustus :
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
09.00 u. Lauden - Rozenkrans
10.00 u. voorstelling kinderen
10.30 u. Getuigenis John Pridmore
11.30 u. Deelgroepjes - biechtgelegenheid
12.30 u. Middagmaal
14.00 u. Rozenkrans - biechtgelegenheid
15.00 u. Feestelijke Eucharistie
16.30 u. Ontmoeting met koffie – taart – wijn
18.00 u. BBQ worst – frietjes (bonnetjes)
19.30 u. Concert The PetersensProcessie

De Godelieveprocessie
gaat door
op zondag 6 juli 2025
om 16 uur


Gebed
tot de
Heilige Godelieve van Gistel
Heilige Godelieve van Gistel

Sta mij toe u om hulp te verzoeken.
Ik probeer mijn weg te vinden in het leven,
ik probeer te doen wat ik moet doen.
Maar helaas, ik moet vechten tegen tegenwerkingen en moeilijkheden.
Er zijn hindernissen die mij van mijn weg af brengen.
U, die zo moedig het hoofd hebt geboden aan al uw beproevingen.
U, die zo geduldig en ootmoedig waart en met volle overgave uw taken volbracht, wetende dat het resultaat niet gewaardeerd zou worden.
U, die zich niet liet ontmoedigen en bleef volhouden.
U, die steeds liefdevol zijt gebleven.
U, die uw vijanden steeds met dezelfde goedheid en liefde zijt blijven behandelen.
U, die niemand verwijten maakte maar die zelf zoveel vernederingen moest verdragen.
U, die uw kruis hebt gedragen en een wrede dood zijt gestorven.
Wees mij genadig en zie goedgunstig op mij neder.
Ik probeer om net als u te vechten en ik probeer om net als u geduldig te blijven.
Maar het valt me allemaal zo zwaar en mijn krachten raken op.
Ik ben ten einde raad en kniel nu nederig en klein voor u neder.
Heilige Godelieve van Gistel, neem mijn problemen ter harte en help mij om ze te overwinnen.
Geef me wat van uw moed en uw geduld, van uw kracht en doorzettingsvermogen.
Laat mij even liefdevol en vergevingsgezind mijn vijanden trotseren en laat me over hen zegevieren.
Help me een weg te banen door mijn moeilijkheden.
Help mij mijn ogen te openen voor wat mij tegen houdt en voor wat de oplossing zou kunnen zijn.
Lieve Godelieve van Gistel, ik vertrouw op u,
bid voor ons.
Amen.
In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vredecvc
vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen.
In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634).
Verder kunt u de abdijkerk, de devotiekapel, het Kraaikapelletje
de gevangenis en de plaats met het Genadebeeld bezoeken.
Vergeet ook niet het merkwaardige ‘hemd zonder naad’,
dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve,te bezichtigen.

Langs de abdij Ten Putte leiden verschillende bewegwijzerde toeristische routes voor autotoeristen, fietsers en wandelaars
(o.a. het fietsnetwerk Brugse ommeland)
Abdij Ten Putte Gistel
ABDIJ TEN PUTTE : WELGEZINDE DAGEN 13, 14 en 15 augustus

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom op ons 3 daags feest. We beginnen op dinsdagavond 13 augustus om 19u30 met een heerlijk concert van de groep West Rim.
Op woensdag 14 augustus is er een boeiend getuigenis van priester Adriën Mamadou om 10u30 en 15u (deel 2). Om 20u30 hebben we een uur aanbidding met zang en muziek en daarna kans om de hele nacht in aanbidding bij Jezus te zijn in de abdijkerk.
Donderdag 15 augustus, hoogfeest van Maria Tenhemelopgenomen, starten we met een sterk getuigenis van een bekeerde gangster uit Londen, John Pridmore. Middagmaal. We bidden de rozenkrans vanaf 14u en er is kans tot biechten. De feestelijke eucharistie gaat door in de grote tent om 15u, gevolgd door ontmoeting met koffie en taart. Om 18u kan je een broodje met worst eten. We eindigen met een prachtig concert van The Petersens, een gekende Amerikaanse bluegrass band. We hopen opnieuw met velen samen te zijn. Iedereen is van harte welkom. Meer info op onze website : moedervanvrede.be

Programma:

13 augustus:
19.30 u. Heerlijk concert met West Rim

14 augustus:
09.00 u. Lauden
09.30 u. Eucharistie
10.30 u. Getuigenis pr. Adriën (deel 1)
12.30 u. Middagmaal + vrije tijd
15.00 u. Getuigenis pr. Adriën (deel 2)
16.30 u. Deelgroepjes – Rozenkrans – biechtgelegenheid
20.30 u. Medjugorje-avond aanbidding, zang, overweging
21.30 u. Processie naar de kerk, nachtwake tot 7u

15 augustus :
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
09.00 u. Lauden - Rozenkrans
10.00 u. voorstelling kinderen
10.30 u. Getuigenis John Pridmore
11.30 u. Deelgroepjes - biechtgelegenheid
12.30 u. Middagmaal
14.00 u. Rozenkrans - biechtgelegenheid
15.00 u. Feestelijke Eucharistie
16.30 u. Ontmoeting met koffie – taart – wijn
18.00 u. BBQ worst – frietjes (bonnetjes)
19.30 u. Concert The Petersens
Eucharistievieringen "Abdij "

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 7.30 uur

woensdag en zaterdag om 9.00 uur

zondag om 8.00 en om 10.00 uur
Om 10  uur is de eucharistie verzorgd door de gemeenschap
Moeder van vrede

Aanbidding H.Sacrament "Abdij "

* maandag, dinsdag, woensdag 21.00 tot 21.30 uur

* donderdag 20.30 tot 21.30 uur

* zondag 21.00 tot 22.00 uur

* 1ste donderdag 10.00 tot 22.00 uur


Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024